Warrior-old-for-new-march.jpg

ลีเรคโกมีความมุ่งมั่นที่จะริเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม

ธุรกิจขบริษัทไปเป็นแบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดบริษัทมองถึงความเป็นไปได้ต่อการนำรองเท้านิรภัที่ใช้แล้วกลับมาเพื่อทำการรีไซเคิล และนำกลัมาเข้ากระบวนการผลิตใหม่อีกครั้งเพื่อเป็จุดเริ่มต้นในการลดขยะ และ มลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อม

โปรดกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้ผู้แทนขายของเราติดต่อกลับเพื่อแนะนำรองเท้านิรภัยรุ่นใหม่จาก Warrior

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จำกัด อาคารภิรัช ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 10260 โทรศัพท์ 02 338 0200 โทรสาร 02 349 6552